Stichting Kernraad Noord Deurningen

De Kernraad is een onafhankelijk orgaan dat de communicatie tussen de burger en de gemeente Dinkelland bewerkstelligt. Stichting Kernraad Noord Deurningen is een van de tien kernraden in de gemeente Dinkelland en behartigt de belangen van de burgers in de kern Noord Deurningen en de gebieden eromheen.

Op deze website www.noord-deurningen.nl, welke een initiatief is van de kernraad, vindt u informatie over alles wat er speelt in en rond Noord Deurningen.
Ze wil een aanspreekpunt zijn voor inwoners, stichtingen, verenigingen en organisaties die Noord Deurningen rijk is. Ideeën, vragen en problemen worden op een goede wijze doorgesluisd naar bijvoorbeeld de gemeente. De Kernraad kan, juist door haar achterban, een stevige vuist maken richting het gemeentebestuur of andere partijen.
Ook andersom is de Kernraad een nuttig orgaan, kan haar mening geven bij gevoelige zaken en zelfs de gemeente kan haar om raad vragen.

Welke doelen worden nagestreefd: 

  • Het woon- en leefmilieu van Noord Deurningen te bevorderen, in overleg met de inwoners 
  • Overleg en samenwerking tussen diverse groepen, verenigingen, organisaties en personen bevorderen 
  • Wensen en behoeften van de inwoners signaleren en daaraan, in samenwerking met overheid, diverse groeperingen en particulieren richting geven 
  • Belangen van de gemeenschap bij de gemeente behartigen door gevraagd en ongevraagd advies te geven


Kortom: de Kernraad is geen politiek orgaan.